Vegetables

Fresh Lemon Gondhoraj

3 pcs

Fresh Aisle F&V

Rs. 30.00

Fresh Garlic Peeled

200 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 149.00

Fresh Thyme

50 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 129.00

Fresh Jalapeños

150 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 49.00

Fresh Leeks

200 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 89.00

Fresh Celery

200 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 89.00

Fresh Bell Pepper Mix

250 - 350 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 159.00

Fresh Bell Pepper Red

250 - 350 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 149.00

Fresh Button Mushroom

200 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 99.00

Fresh English Parsley

50 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 40.00

Fresh Zucchini Green

250 - 400 gm

Fresh Aisle F&V

FromRs. 109.00

Asparagus Thai - Fresh

100 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 219.00

Fresh Red Cabbage

1 pc (500 - 1.2 kg)

Fresh Aisle F&V

Rs. 179.00

Fresh Capsicum Green

200 - 350 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 70.00

Fresh Lettuce Green

200 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 129.00

Fresh Snow Peas

200 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 439.00